Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

SBO zwaar

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit leerlingen van 6 t/m 12 jaar en is zeer divers:
  • Er is sprake van een ernstige (veelal gediagnosticeerde en soms gecombineerde) problematiek:
o Ernstige gedragsstoornissen
o Ontwikkelingsstoornissen
o Psychiatrische stoornissen in termen van DSM-5
o Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
  • De achterstanden op didactisch en sociaal-emotioneel gebied zijn een gevolg van gedragsproblematiek en/of gediagnosticeerde psychiatrische stoornis(sen).
Toelaatbaarheidscriteria:
De leerling heeft vrijwel de volledige tijd behoefte aan individuele aandacht en intensieve ondersteuning om tot leren te komen. Leerlingen komen vaak vanuit jeugdhulp of kinderpsychiatrie.
Onderwijsaanbod
Bij elke leerling binnen SBO Zwaar wordt hoge prioriteit gegeven aan de specifieke stimulatie van de normale ontwikkeling. Daartoe wordt het actuele ontwikkelingsniveau van de individuele leerling als uitgangspunt genomen, opdat de leerling niet onder- of overvraagd wordt. Binnen ons onderwijs focussen wij ons op de volgende ontwikkelingsgebieden:
  •  Zelfredzaamheid
  •  Sociaal gedrag
  •  Leren leren

Bij de uitvoering van de programma's ter stimulering van bovengenoemde ontwikkelingsgebieden hebben de leerkrachten een actieve, stimulerende houding en worden de lessen uitgevoerd in een voor de leerlingen goed overzichtelijke en voorspelbare situatie.

Binnen de groepen liggen de hoofdaccenten op 'ordening/structuur bieden' en 'toepassen en handhaven van regels'. Dit om voorspelbaarheid, rust en transparantie te creëren. Voorspelbaarheid is een rustgevende factor. Het is van belang dat leerlingen weten wat er gaat gebeuren, wanneer en hoe. Structuur wordt aangeboden in tijd, ruimte, persoon en activiteit.

De schoolregels zijn helder en er is een systeem van beloningen, mondelinge en schriftelijke waarschuwingen. Leerlingen krijgen de zorg die zij nodig hebben door interne en externe voorzieningen. We streven naar samenhang en samenwerking tussen deze verschillende schakels. Er is een interne voorziening voor leerlingen die tijdelijk niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Het toezicht in deze voorziening houdt een registratiesysteem bij van de leerlingen. Bij grensoverschrijdend gedrag worden protocollen ingezet.

De leerlingen werken didactisch toe naar een niveau waarbij de leerling kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit kan zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs zijn, Het niveau verschilt van praktijkonderwijs tot aan VWO. De leerlingen worden getoetst door middel van methodegebonden toetsen, het Cito LVS en een eindtoets (drempeltoets of eindtoets).


Bekostiging:
SBO zwaar