Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Jonge Risico Kind

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit leerlingen van 4 t/m 7 jaar en is zeer divers:
  • IQ van 55 tot >90
  • Er is sprake van een gecombineerde problematiek op de gebieden van:
o Gedrag
o Sociaal en/of emotioneel gebied
o Psychiatrisch gebied
o Cognitieve ontwikkeling (leren)
o Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
o Opvoedingsomgeving


Onderwijsaanbod:
Dit arrangement biedt een gestructureerde omgeving en een vaste dagindeling. De leeromgeving bevordert door de vaste hoeken de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling.
De leerkrachten richten zich op de individuele pedagogische ondersteuning en begeleiding en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De leerkrachten handelen orthopedagogisch en orthodidactisch om een kind tot leren te laten komen. Daarbij wordt in de eerste maanden het accent gelegd op het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, (zelf)vertrouwen en motivatie/werkhouding.

Er worden diverse observaties gedaan door intern begeleiders en orthopedagogen. Binnen het onderwijsaanbod zijn er twee mogelijkheden:
  • Basisaanbod kleuters
  • Aanbod SBO zwaar
Leerroutes/ uitstroom:
Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de persoonlijke onderwijsbehoefte van elke leerling. Iedere leerling heeft een OPP, waarin de leerroute en de uitstroom aangegeven staan. De leerroute en uitstroom worden gebaseerd op het IQ en kan gedurende de schoolloopbaan aangepast worden.

Bekostiging SBO
SBO zwaar