Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

ASS-structuurgroep

Omschrijving arrangement structuurgroep

Omschrijving Arrangement Structuurgroep

Het arrangement structuurgroep is een arrangement van SBO De Rotonde voor leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, voor wie er vanwege zorgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling extra noodzaak is voor een gestructureerde de leer-/speelomgeving. In hun brede ontwikkeling worden deze leerlingen belemmerd door een specifieke onderwijs-zorgbehoefte, welke vaak een psychiatrische oorsprong heeft. Bij vrijwel alle leerlingen is er sprake van comorbiditeit (meerdere ontwikkelingsproblemen/stoornissen die naast elkaar bestaan).

Ook voor de structuurgroep is de visie van school leidend: gewoon waar het kan, speciaal als het nodig is. Dit is terug te zien in de manier waarop het jaar wordt ingedeeld: van zeer veel structuur in tijd, ruimte en taak, gaan leerlingen gedurende het jaar steeds meer wennen aan een vrijere structuur. De visie is ook terug te vinden in het feit dat we beogen dat de structuurgroep een tijdelijk aanbod betreft. Een leerling bezoekt de structuurgroep zo lang als dat nodig en zo kort als mogelijk is. Ieder jaar wordt twee maal (in januari en aan het einde van het jaar) gewogen of een leerling nog steeds de intensieve structuur van deze groep nodig heeft.

De structuur wordt in de eerste plaats geboden door de mate waarin het handelen van de leerkracht voorspelbaar is voor de leerlingen van de groep. Daarnaast wordt structuur in tijd, ruimte en aanbod geboden. Alle leerlingen in de groep draaien een individueel rooster, afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften en het niveau van de leerling. Er is sprake van een vergaande differentiatie in het pedagogisch handelen van de leerkracht. De leerkrachten hebben specifieke didactische, pedagogische en psychiatrische know how.

Het arrangement wordt geboden in twee groepen: De Berk en de Kastanje. Deze groepen hebben ca 10 leerlingen. De groepen zijn heterogeen samengesteld: leerlingen van verschillende leeftijden zitten door elkaar. Beide groepen hebben de volledige week begeleiding van 1 vaste leerkracht. De leerkrachten worden ondersteund door vaste onderwijsassistenten en begeleiders. Er is een hoge mate van betrokkenheid vanuit de Commissie van Begeleiding bij alle leerlingen van de structuurgroep. De leerkracht van de structuurgroep staat via Parro in nauw contact met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor veel leerlingen van de structuurgroep vindt er gedurende het jaar meermaals overleg plaats tussen ouders/verzorgers, hulpverleners, leerkracht en CVB.

In de structuurgroep speelt het van en met elkaar leren, het oog hebben voor elkaars sterke en zwakke kanten, het rekening houden met elkaar en het leren kennen van en om leren gaan met de eigen beperkingen een belangrijke rol.

Bij de uitvoering van de compensatieprogramma's ter stimulering van de ontwikkeling hebben de leerkrachten een actieve, stimulerende houding en worden de lessen uitgevoerd in een voor de leerlingen goed overzichtelijke en voorspelbare situatie.


Bekostiging:
SBO zwaar